Västra Götalandsregionen | Folkhälsopolitisk policy

Att illustrera de sex uttalade utmaningarna:

• Jämlika och jämställda livsvillkor • Trygga och goda uppväxtvillkor • Livslångt lärande • Ökat arbetsdeltagande • Åldrande med livskvalitet • Goda levnadsvanor

 

 

© Foto Frank Palm 2021