Västra Götalandsregionen | Folkhälsopolitisk policy

  • Aldrande med livskvalitet_6
  • Goda levnadsvanor
  • Jamlika_13
  • Livslangt larande_3
  • Okat arbete_4
  • Trygga o goda_4
Tweet this Share on Facebook

Att illustrera de sex uttalade utmaningarna:

• Jämlika och jämställda livsvillkor • Trygga och goda uppväxtvillkor • Livslångt lärande • Ökat arbetsdeltagande • Åldrande med livskvalitet • Goda levnadsvanor

 

 

© Foto Frank Palm 2019